Romeinen laten hun sporen na - (ca 75 - 300)

Over de oudste geschiedenis van Goeree-Overflakkee kunnen we niets vinden in archieven of in boeken, maar moeten we in de grond graven, echt spitten naar het verleden.

Hooguit zou nog iets kunnen worden gevonden in beschrijvingen van Romeinen, die in de buurt hebben gewoond, maar ook hieruit worden we niet veel wijzer. Hoe het eiland en de omgeving er rond het begin van de jaartelling uit heeft gezien, weten we niet precies. Er zijn ook geen kaarten uit die tijd. Uit archeologisch onderzoek weten we inmiddels, dat op het voormalige eiland Goeree langere tijd Romeinen hebben gewoond. Ook zijn er aardewerkscherven gevonden uit de IJzertijd (350-200 vóór Chr.). Dat is nog voor de Romeinen.

Of er vanaf het laatste kwart van de eerste eeuw nu wel ‘echte’ Romeinen op Goeree hebben gewoond, of mensen van plaatselijke stammen, is niet met zekerheid te zeggen. Wel weten we, dat zij vanaf circa 75 na Chr. tot ver in de derde eeuw hier hebben gewoond en allerlei Romeinse spullen gebruikten. Op verschillende plaatsen rond Ouddorp en Goedereede zijn sporen van Romeinse bewoning gevonden. Ten noorden van Goedereede hebben in het verleden enkele opgravingen plaatsgevonden, die in 2011 zijn uitgewerkt. Ook moet er een plek zijn geweest met de naam ‘de oude wereld’. In het begin van de zeventiende eeuw hebben mensen daar Romeinse munten gevonden en huisplattegronden gezien. Tegenwoordig ligt die plek onder water, zo’n 500 meter vóór de kust. Mogelijk was dit een Romeins legerkamp – een castellum –, maar het is nu niet meer mogelijk dat te onderzoeken.

Aan het begin van onze jaartelling ligt er vóór de huidige kust een strand- of schoorwal. Op deze wal hebben zich duinen ontwikkeld, zodat het achterland redelijk tot goed beschermd is tegen de zee. Dit achterland is een veengebied, waarin moerassen door bossages en heidegronden worden afgewisseld. Door dit gebied kronkelen diepe en ondiepe geulen. Na een tijd van relatieve rust – de periode dat de Romeinen zijn gevestigd op Goeree – neemt de invloed van de zee weer toe. De Romeinen trekken weg en voor langere tijd is er geen bewoning.